หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    สถานที่พักในเขตอำเภอฟากท่า
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
    ประวัติโรงเรียน
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ประจำปี 2565
     การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2566
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    แผนที่ตั้งโรงเรียน (GIS)
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    พันธกิจ
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    นโยบายของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
    ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา
    ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
    ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562
    สรุปภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
    โครงการพิเศษ
    ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2563
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
    ธรรมนูญโรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2564
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา2564เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
    SAR63_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
    SAR ปีการศึกษา2564_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา2565
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2565
    แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนฟากท่าวิทยา-ประจำปีงบประมาณ-2566
    สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2565
     SAR ปีการศึกษา2565_โรงเรียนฟากท่าวิทยา
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


        การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
   

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน
02: ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05 : ข้อมูลการติดต่อ
06 :

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พรบ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ..2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

-กฏหมายกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 :

Social Network

- Website โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook อบน.โรงเรียนฟากท่าวิทยา

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 :

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 2563

14 :

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- แผนผังมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายบริหารงานบุคคล

- แผนผังมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายแผนงานและนโยบาย

- แผนผังมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- แผนผังมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายบริหารงานวิชาการ

- แผนผังมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายบริหารงานการเงิน

- แผนผังมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 :

E-Service

- ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน  SGS

- Website โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook โรงเรียนฟากท่าวิทยา

- Facebook อบน.โรงเรียนฟากท่าวิทยา

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 :

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงสร้างบริหารทรัพยากรบุคคล

- คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร

- โครงการพัฒนาบุคลากร

26 :

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คำสั่งกรรมการพิจารณาเงินเดือน

- ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา

-สรุปราชการตามเดือน

27 :

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

- กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

28 :

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร

- รายงานผล SCQA

- รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการบ    ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29 :

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41 :

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สรุปผลการดำเนินการ

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   กรกฎาคม 2024   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้