หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    กลยุทธ์
    นโยบายของโรงเรียน
    เป้าประสงค์
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    โครงการพิเศษ
    รายชื่อผู้บริหาร
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    ผลงานดีเด่น
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    เอกสารประกอบการเขียนขอเสนอโครงการปีงบประมาณ 2560
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศค่าเป้าหมายฯ ปีการศึกษา 2559-2561
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กลุมสาระภาษาไทย
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


    สัญลักษณ์โรงเรียน
ช้างคู่ชูเทียน

  สัญลักษณ์โรงเรียนฟากท่าวิทยา คือ ช้าง 2 เชือก ประสานงวงเพื่อเชิดชูเทียนที่ส่องประกายไฟเจิดจ้าและเหรียญที่ประดับที่ภายในมีคติพจน์ของโรงเรียน
  คือ "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ" ด้านบนและชื่อโรงเรียนฟากท่าวิทยาด้านล่างพร้อมด้วยฐานรับที่ประดับด้วยพู่ห้อย

  ช้างคู่ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และโรงเรียนที่ร่วมมือกันจัดการศึกษา
                       การใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน และโรงเรียน                     เนื่องจากในอดีตอำเภอฟากท่ามีการเลี้ยงช้างเพื่อให้เป็นสัตว์พาหนะ

  เทียน หมายถึง  ความรุ่งโรจน์และความสำเร็จจากการรวมพลังในการจัดการศึกษา
                       ระหว่างชุมชนและโรงเรียน

  "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ" แปลว่า "ผู้ที่ผ่านการอบรมจิตใจดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในสังคมมนุษย์" เปรียบได้กับนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยควบคู่กับการศึกษาหาความรู้ทำให้
  เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุด ในสังคมมนุษย์

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นโพธิ์

  สีประจำโรงเรียน คือ สี ม่วง - เขียว

  คำขวัญประจำโรงเรียน คือ รักความสะอาด มารยามดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

  หมายเลขโทรศัพท์ : 055-489075

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   มกราคม 2021   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้