หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    กลยุทธ์
    นโยบายของโรงเรียน
    เป้าประสงค์
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    โครงการพิเศษ
    รายชื่อผู้บริหาร
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    ผลงานดีเด่น
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    เอกสารประกอบการเขียนขอเสนอโครงการปีงบประมาณ 2560
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศค่าเป้าหมายฯ ปีการศึกษา 2559-2561
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กลุมสาระภาษาไทย
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


  รวมภาพกิจกรรม
    

   การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการตามนโยบาย และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร์  [21 พ.ค. 2563]

    

   พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  [2 มี.ค. 2563]

    

   ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  [2 มี.ค. 2563]

    

   ทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-NET)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  [2 มี.ค. 2563]

    

   ร่วมยืนไว้อาลัยให้ผู้ที่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ผู้ที่สละชีวิตและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา(โคราช)  [12 ก.พ. 2563]

    

   กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓  [12 ก.พ. 2563]

    

    โรงเรียนฟากท่าวิทยา ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สถานีตำรวจภูธรฟากท่า ว่าด้วยความร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง  [31 ม.ค. 2563]

    

   สถานีตำรวจภูธรฟากท่า ให้ความรู้กฎหมายจราจร และการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา  [31 ม.ค. 2563]

    

   พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563  [28 ม.ค. 2563]


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 27 Next »

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   พฤษภาคม 2020   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้