หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    โครงการพิเศษ
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    ผลงานดีเด่น
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    เอกสารประกอบการเขียนขอเสนอโครงการปีงบประมาณ 2560
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กลุมสาระภาษาไทย
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


        รายชื่อผู้บริหาร
   

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนฟากท่าวิทยา 

 

ชื่อผู้บริหาร รายละเอียด
1.นายสูงศักดิ์  นาคหอม

ครูใหญ่โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 

10   พฤษภาคม   2517  -  30  กันยายน   2522

2.นายปรีชา   บุญเชื้อตรง

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ              

1   ตุลาคม   2522 -  พฤษภาคม  2530

3.นายวิทยา   รักสัจจา

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ              

1    พฤษภาคม  2530  -  30  กันยายน  2534

4.นายวิทยา   รักสัจจา

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

ตุลาคม  2534  -  พฤศจิกายน   2537

5.นายสมพงษ์   พลสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

4   พฤศจิกายน   2537  -  ธันวาคม   2541

6.นายสุเทพ   ไตต่อผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

4   มกราคม   2542  -  ตุลาคม 2547

7.นายบุญเชาว์  นิรมลหรรษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

ตุลาคม  2547   - กันยายน 2549

8.นายธงชัย     ปิ่นทอง  

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 เมษายน  2550   -  2559

9.นางภคพร  สีกา

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

ธันวาคม  2559   -  ปัจจุบัน

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   พฤศจิกายน 2019   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้