หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    โครงการพิเศษ
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    ผลงานดีเด่น
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    เอกสารประกอบการเขียนขอเสนอโครงการปีงบประมาณ 2560
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กลุมสาระภาษาไทย
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


        สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
   

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนฟากท่าวิทยา

โรงเรียนฟากท่าวิทยา   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 1  ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์    มีเนื้อที่  63 ไร่  1 งาน  98 ตารางวา  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 ) แบบสหศึกษา โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เป็นหลักในการทำงาน โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ สังคม  มีแผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2550   คือ 3  – 3 – 4 / 3 – 3 – 3  ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีวิชาเรียน  2  แผนการเรียน

 

  1. แผนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  2. แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – การงานฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิชาเรียน 3  แผนการเรียน

 

                       1.   แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2.   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์– ภาษาอังกฤษ

3.   แผนการเรียนวิชาศิลป์ – การงานอาชีพฯ

 เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดยเปิดสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   พฤศจิกายน 2019   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้