หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
    ประวัติโรงเรียน
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    แผนที่ตั้งโรงเรียน (GIS)
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    กลยุทธ์
    เป้าประสงค์
    พันธกิจ
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    นโยบายของโรงเรียน
    รายชื่อผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
    ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา
    ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
    ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562
    สรุปภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
    โครงการพิเศษ
    ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2563
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
    ธรรมนูญโรงเรียนฟากท่าวิทยา
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


        นโยบายของโรงเรียน
   

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.1เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยให้มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกรายวิชา

1.2พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ รู้ตน รู้คน รู้เวลา

รู้สถานที่มีจิตสาธารณะและมีคุณธรรมจริยธรรม

     1.3 พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

     1.4  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และสอนภาษาที่สาม คือภาษาจีน ให้กับนักเรียนทุกคน

 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 จัดให้ผู้เรียนได้เรียน เต็มเวลา เต็มเนื้อหา เต็มความสามารถ

     2.2   พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน

2.3จัดให้มีการกำกับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

 

3. ด้านการบริหารจัดการ

3.1 บริหารเชิงระบบ โดยใช้การบริหาร 6กลุ่มบริหารงาน

3.2 มีระบบการติดตามประเมินผล

 

4. ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้

4.1 ประสานงานในการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดวิถีชีวิตและปราชญ์ชาวบ้าน

4.2 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนทั้งด้านกีฬา ดนตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ

ด้านวิชาการอื่น ๆ

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   กันยายน 2021   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้