หน้าแรก | กลุ่มบริหาร | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน | กลุ่มบริหารงานบุคลากร | กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  ผู้บริหาร

 
  เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
    ผลงานอาจารย์
    ผลงานนักเรียน
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563
    ที่ตั้งของโรงเรียน
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    กลยุทธ์
    นโยบายของโรงเรียน
    เป้าประสงค์
    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
    โครงการพิเศษ
    รายชื่อผู้บริหาร
    แผนที่บริเวณโรงเรียน
    ผลงานดีเด่น
    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA)
    เอกสารประกอบการเขียนขอเสนอโครงการปีงบประมาณ 2560
    ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ประกาศค่าเป้าหมายฯ ปีการศึกษา 2559-2561
    ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนฟากท่าวิทยา
    การบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบ FTW
  งานเด่นในโรงเรียน  
    งานแนะแนว
    งานห้องสมุด
    งานนโยบายและแผนงาน
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    โรงพักจำลอง
    ระบบธนาคารความดีออนไลน์
    โรงเรียนธนาคาร
    สหกรณ์ร้านค้า
    To be Number One
    องค์การบริหารส่วนนักเรียน
    งาน อย.น้อยโรงเรียน
    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บุคลากร  
    กลุ่มบริหาร
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานบุคลากร
    กลุ่มงานนโยบายและการประกันคุณภาพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กลุมสาระภาษาไทย
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
    กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กลุ่มสาระศิลปะ ฯ
    บุคลากรทางการศึกษา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


        นโยบายของโรงเรียน
   

นโยบายของโรงเรียนฟากท่าวิทยา

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.1เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยให้มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกรายวิชา

1.2พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ รู้ตน รู้คน รู้เวลา

รู้สถานที่มีจิตสาธารณะและมีคุณธรรมจริยธรรม

     1.3 พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

     1.4  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และสอนภาษาที่สาม คือภาษาจีน ให้กับนักเรียนทุกคน

 

 

 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 จัดให้ผู้เรียนได้เรียน เต็มเวลา เต็มเนื้อหา เต็มความสามารถ

     2.2   พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน

2.3จัดให้มีการกำกับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

 

3. ด้านการบริหารจัดการ

3.1 บริหารเชิงระบบ โดยใช้การบริหาร 5กลุ่มบริหารงาน

3.2 มีระบบการติดตามประเมินผล

 

4. ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้

4.1 ประสานงานในการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดวิถีชีวิตและปราชญ์ชาวบ้าน

4.2 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนทั้งด้านกีฬา ดนตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ

ด้านวิชาการอื่น ๆ

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :  
Password :  
  ปฎิทินกิจกรรมเดือนนี้
   มกราคม 2021   
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องความรู้