ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    [ 8 มิ.ย. 2562 ]
     ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน  
    [ 13 มี.ค. 2562 ]
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัาวคราวตำแหน่งนักการภารโรง  
    [ 13 มี.ค. 2562 ]
     ประกาศโรงเรียนฟากท่าวิทยา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  
    [ 5 ก.พ. 2562 ]
     ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน  
    [ 21 ม.ค. 2562 ]